Xô đựng nước
Xô đựng nước

Buckets

Used to store water during work

Gọi 0923 88 7777