Chỗi quét sàn
Chỗi quét sàn

Chuổi quet sàn

Dùng để quét rác và bụi trên bền mặt sàn.

Gọi 0923887777