Chổi quét thảm
Chổi quét thảm

Chuỗi quét thảm

Dùng để quét rác trên bề mặt thảm

Gọi 0923887777