Máy đo khoảng cách
Máy đo khoảng cách

Máy đo kích thướt

Dùng để đo khoảng các tính khối lượng công việc trong bản vẽ và thật tế.

Gọi 0923 88 7777