Xô đựng nước
Xô đựng nước

Xô dựng nước

Dùng để chứa nước trong quá trình làm việc

Gọi 0918777267